farqe in boombus ba baghie eye boombus a ine ke in id symbol ayi o ke ba boombus aye mamoli on nemiije o on o just ba nimbuzz on mishe o on mikone


link 397kb